Avdelingar og tiltaksansvar

(Ikkje gjennomarbeida)

Det medisinske fagansvaret for medisinske behandlingstiltak blir ivareteke av personar med spesialkompetanse tilsett ved ulike avdelingar i sjukehuset. Dette personellet skal likevel fungere som ressurspersonar for alle avdelingar der slik behandling er aktuell. Dialogen om bruk av deira kompetanse skal gå via DIPS og DIPS-arbeidsgruppa dei er tilknytta.

Fagansvaret for dei ulike medisinske heimebehandlingstiltaka er fordelt slik :

Referanse til kvalitetssikringshandboka

Kvar avdelinga kan setje i verk fleire typar medisinsk behandling, også behandlingsformar dei ikkje er tildelt det medisinske fagansvaret for i helseføretaket – typisk er det slik: