Iverksetting av medisinsk heimebehandling

Hovudpunkt:

 • Skriving av spesifisert søknad om behandlingshjelpemiddel, basert på diagnose (ICD10-kodet)
 • Handsaming av søknad (Medisinsk heimebehandling – MEDHB),  iverksetting av godkjente søknadar :
 • Knyte eventuelt medisinsk teknisk utstyr til pasient (MTA)
 • Organisering av sending, og utlevering av utstyr og forbruksmateriell (Forsyningsavdelinga/MEDHB)
 • Opplæringsansvarleg : rekvirerande eining

Referanse til EK-handboka:

Søknad om behandlingshjelpemiddel

Skjema for søknad om medisinsk heimebehandling ved bruk av behandlingshjelpemiddel er tilgjengeleg via DIPS som ein blankett: “BL-Utlån av behandlingshjelpemiddel” under “Journaldokument”.  Søknaden skal dokumentere trongen for behandlingshjelpemiddel, og er å sjå på som ein “respesept for utlevering av utstyr og medisinsk forbruksmateriell”.

Hovudpunkta som må med i søknaden for at saka skal kunne handterast er:

 • Pasienten sin diagnose (ICD10-kode) – som er lagt til grunn for søknaden.
 • Spesifikasjon av utstyret og forbruksmateriellet pasienten har trong for, anten heilt konkret eller med referanse til ei definert varelist (varelistenamnet) som omfattar “ei startpakke” med utstyr og ei spesifisert mengde forbruksmateriell.
 • Spesifikasjon av eventuelle avvik frå lista – tilpassing til aktuell pasient
 • Saman med søknad om utstyr skal ein også spesifisere korleis utstyret skal stillast inn (t.d. l/min for oksygenbehandling, medikamentspesifikasjon ved søknad om inhalasjonsapparat, etc), og for kor lang tid rekvirerte forbruksvarer er tenkt å skulle vare. Normalt sett ein innleiingsvis opp forbruksvareliste for 4 veker.
 • Namn og HPR-nummer til ansvarleg lege
 • Leveringsadresse og mobilnummer (heime hos pasient, helseinstitusjon i kommunen eller i sjukehuset), kontaktperson, samt eventuell opplæringsansvarleg i kommunen/heimen

Helfo

Det er eit skilje mellom det utstyret og materiellet ordninga for behandlingshjelpemidlar skal dekke, og det utstyret som er dekka av Helfo sine stønadsordningar.

Diverre er skiljet mellom dei 2 stønadsformene ikkje tydeleg reint medisinsk fagleg, men meir regelstyrt og diagnosestyrt. Fellesnemnaren er at det berre er lege som har løyve til å søke om utstyr/stønad både når det gjeld behandlingshjelpemiddel og forbruksmateriellstønad via Helfo.

Tidsfrist

Søknaden må sendast i god tid, seinast dagen før pasienten skal reise heim.

For at Seksjon for medisinsk heimebehandling skal bli varsla om at ny søknad er etablert, må det sendast “gul lapp i DIPS på aktuell pasient”, til fellesadresse SO HFD BHM søknad kontor.   (Skriving av søknaden i seg sjølv inneber bare etablering av dokumentet i DIPS – ingen varsling.)

Pasienten som har trong for behandlingshjelpemiddel er ikkje utskrivings klar før det også er klarlagt når nødvendig utstyr kan bli levert til pasienten“.

Levering

Dersom søknaden er komplett, vil Seksjon for medisinsk heimebehandling kunne iverksette leveringa av utstyret og forbruksmateriell innan 24 timar.

Pasienten vil normalt få tildelt utstyr i løpet av 3 – 7 dagar (postgangen) – med mindre det er gjort avtale om henting av utstyret ved sjukehuset eller Medisinsk heimebehandling sine lokale på Tefre i Førde.

Opplæring

Opplæring er ein viktig del av det å setje i gong eit medisinsk heimebehandlingstiltak, og er eit ansvar som ligg til avdelinga som søkjer om behandlingshjelemiddel å følgje opp. 

I tillegg til opplæring av pasienten, skal ein også vurdere trong for opplæring av pårørande, og primærhelsetenesta dersom dei skal spele ei rolle i oppfølging av pasienten på vegne av helseføretaket.

Det er likevel alltid helseføretaket som har det formelle oppfølgingsansvaret for pasienten.

Nasjonal informasjon

Det er etablert ei nasjonal side med informasjon om behandlingshjelpemiddelordninga, m.a. med tilgang til Forum der spesielle saker blir diskutert saman med prinsipielle sider ved BHM-verksemda Behandlingshjelpemidler.no .

Merk: det er forskjell på søknadsskjemaet som skal brukast i Helse vest og det som ligg på dei nasjonale sidene.