Gjeldande innkjøpsavtalar innan området medisinsk heimebehandling

Innan medisinsk heimebehandling gjer ein hovudsakleg bruk av nasjonale rammeavtaler, men og enkelte regionale avtaler.

Avtalene er oppretta etter gjennomførte anskaffingssprosessar i regi av Sykehusinnkjøp.

Følgjande områder er dekka av avtaler


Sykehusinnkjøp