Diabetes, insulinutstyr, nøkkelinformasjon

Fagansvarleg avdeling:

  • Medisinsk avdeling/poliklinikk
  • Barneavdeling/poliklinikk

EK-handboka

Behandling av diabetes med insulinutstyr inngår i oppgåvene som er tillagt helseføretaka. I Helse Førde er det seksjon for medisinsk heimebehandling som administrerer logistikken knyta til utlevering av insulinmateriell. Utvalet av utstyr er styrt av nasjonale rammeavtalar innan fagområdet.

Vi har satt samen slik informasjon om anbodsrunden og utstyret denne om fattar :

Når det gjelde utstyret som inngår i avtalen, har ein valt å samstille slik sentral informasjon :

Utstyr som ikkje lengre er omfatta av rammeavtalane, men som framleis er i bruk, blir fortsatt følgt opp med leveransar av forbruksmateriell.

Her finn du oversikt over utstyret som er tilgjengeleg i Helse Førde.

Diabetes mellitus

Denne kategorien omfattar utstyr og artiklar som er aktuelle å bruk i insulinbehandling for pasientar med diabetes: Insulinpumper og CGM-utstyr m/tilhøyr.

Diabetes er ein stoffskiftesjukdom som skuldast nedsett eller manglande produksjon av hormonet insulin. Manglande insulin kan gjere til at blodsukkert blir stigande, noko som har fleire uheldige effektar.

Diabetes type 1 er ein autoimmun sjukdom der kroppen ikkje lenger produserar hormonet Insulin slik at dette må tilførast. MEDHB dekkjer utstyr til behandling ved denne typen diabetes

Diabetes type 2 oppstår oftast hos vaksne, og heng ofte saman med overvekt og manglande fysisk aktivitet. Denne blir behandla med livsstilsendring og i enkelte tilfelle med tabelettar. Blir ikkje dekka av MEDHB

LADA (latent autoimmun diabetes hos voksne) er ein mellomdiagnose av type 1 og 2 Denne utviklar seg gradvis og kan etter ca 6-12 mnd etter deby trenge Insulin. Blir då dekka av MEDHB