Korleis finne fram

Inndeling av nettstaden

Denne nettstaden er oppretta for å gi informasjon om utstyr og medisinsk forbruksmateriell brukt i medisinsk heimebehandling i regi av spesialisthelsetenesta – helseføretaket.  Informasjonen er mynta på både helsepersonell og pasientar.

Helsepersonell som jobbar i helseføretaket har tilgang til linkar inn mot eigne driftssystem (kvalitetssikringssystem/EK-handbok, innkjøpsavtaleverkty o.s.b.) , noko som ikkje er tilgjengeleg utanfor sjukehuset sitt datanettverk.  Difor er inngangportalen sett opp med  3 hovudinndelingar.

  • Helsepersonell i helseføretaket
  • Helsepersonell utanfor føretaket
  • Brukarar / pasientar / pårørande

Finne utstyr og forbruksmateriell

Når du skal finne og bestille varer, kan ein velje om ein vil gå:

  • Via “varelister” der ein kan finne normaloppsett av artiklar for ulike behandlingstiltak
  • Via “tiltakslister”, der alle definerte tiltak gir tilgang til tilpassa artikkelomfang for tiltaket
  • direkte i “Butikken” der ein kan finne/”kjøpe”/bestille varene enkeltvis ut frå varekategorien dei tilhøyrer

Uansett korleis ein “kjem inn i butikken” kjem ein til slutt fram til dei enkelte artiklane som kan “kjøpast”/bestillast.  Dei fleste artiklane kan ein kjøpe direkte, medan andre artiklar må ein fyrst spesifisere eigenskapar for (lengde, storleik, farge etc.) – før ein kan bestille.

Dersom du har bestilt og fått utstyr eller forbruksmateriell tidlegare, er det høve til å hente fram ein tidlegare bestilling, og sende ny bestilling med same innhald.

Kontaktinformasjon

For at ein skal kunne levere varene til rette adresse, må denne skrivast inn.  

Mobilnummer blir brukt til å sende SMS-varsel via Posten/Bring når pakke er klar til henting ved utleveringsstad.

I adressefeltet står det enno “Fakturaadresse” og “Leveringsadresse”.  Sidan medisinsk heimebehandling blir kosta av helseføretaket kjem det ingen faktura til den som bestillar. Desse omgrepa er berre noko som følgjer med den standard nettbutikken som er brukt på denne nettstaden, og rokkar ikkje ved pasientane sine rettar når dei er tildelt medisinsk heimebehandling.

For at vi skal kunne følgje opp ei bestilling i “nettbutikken”, er det nødvendig at den som bestillar varen, saman med adressa, registrerar mobilnummer og e-postadresse.  Dersom ein ikkje er komfortabel med slik kommunikasjon er ein velkomen til å gjere bestillingar via vår ordretelefon (57 83 15 39), som er betjent kvardagar mellom kl 09:00 og kl 14:00.

Dersom du sjølv er pasient og bestiller til deg sjølv, er det nok at din kontaktinformasjonen er registret i “Fakturaadressefeltet” som er standard adressefeltet.

Dersom du bestiller på vegne av ein pasient, mår du fylle inn den korrekte “Leveringsadressa” for den personen som skal ha utstyret/varene.

Det er helseføretaket som dekkar alle kostnadar knyta til utstyr  og forbruksmateriell, samt kostnadar knyta til frakt og forsending.  I nettbutikken fin ein omgrepet “Kjøp” på knappen som skal brukast ved val av produkt.  Her burde det stått “Bestill”, då den som bestiller berre skal bestille – ikkje kjøpe.  Dette skal korrigerast etter kvart som ein får rydda opp i dei språklege utfordringane ein slik standard butikkløysing dreg med seg.

Nettstaden og språkføring

Denne nettstaden er bygd på ein heilt standard nettbutikk-modul.  Difor vil ein sjå ei tid framover at språket diverre er noko blanda, då det enda berre er avgrensa støtte for nynorsk.  Dette er noko vi jobbar med å få forbetra, men noko som vil ta tid å få 100% på plass.  Vi vel likevel å gå igang med nettstaden og nettbutikken no,  då vi meiner det er viktig å få gjort støtteinformasjon tilgjengeleg snarast, for å få kvalitetssikra tenesta som skal leverast, og ivareta pasienttryggleiken best mogleg.

Red.