Korleis Helfo kjem inn som aktør når det gjeld medisinsk heimebehandling

Helfo er Helsedirektoratet sin ytre etat, som handterer oppgjer frå folketrygda til behandlarar, leverandørar og tenesteyterar, samt individuell refusjon til privatpersonar for utgiftar til mellom anna legemidlar, tannhelse og helsetenester i utlandet.

  • Helfo dekker berre utgifter eller delar av utgifter ved bestemte sjukdommar eller tilstandar. 
  • Legespesialist må søke på vegne av pasient. 
  • Artiklar som er omfatta av Helfo sitt regelverk skal dekkast via Helfo sin ordningar, og skal ikkje rekvirerast via ordning for medisinsk heimebehandling, og behandlingshjelpemidlar.

Når det gjeld medisinsk heimebehandling, er det enkelte av Helfo sine ordningar ein ofte diskuterer med rekvirentar, og som ein bør vere spesielt merksam på :

Vi viser elles til Helsenorge.no si informasjonsside : Refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell – blåreseptordninga

Helfo-Linken over gir m.a. tilgang til produkt- og prislister for forbruksmateriell Helfo kan dekke :