Kriteriar for val av CGM-løysing

Frå kjøpeavtalen :

Avvik fra rangeringen kan gjøres dersom en eller flere av følgende elementer inntreffer:

  • Barn bør tilbys det CGM-systemet med den laveste MARD-verdien.
  • Gravide med insulinavhengig diabetes bør tilbys det CGM-systemet med laveste MARDverdien *).
  • Pasienter som i stor grad er avhengig av andre (foreldre/foresatte eller behandler, osv) for å ha kontroll på sin diabetessykdom skal kunne velge et CGM-system med følger-funksjon.
  • Dersom behandlende lege har en medisinsk begrunnelse som gjør at et annet system enn første prioritets CGM-systemet bør velges.
  • Det er behandlende lege som skal se til at medisinsk begrunnelse foreligger og at denne er forklart i søknaden. (red.anm.: søknaden om medisinsk heimebehandling/behandlingshjelpemiddel)
  • Dersom førsteprioritets leverandør ikke har dedikert mottaker til systemet.
  • Dersom førsteprioritets leverandør har begrensninger i alderssegment i sitt system.
  • Dersom førsteprioritets leverandør sitt system krever vesentlig inngrep (kirurgi) for oppstart/skifte av sensor og pasienten ikke ønsker slik oppstart.

Kunden er ikke forpliktet til å kjøpe dedikert mottaker til CGM-systemet dersom systemet opererer med både dedikert mottaker og mobilapplikasjon. Behandlende lege og pasient avgjør dette i hvert enkelt tilfelle.


Kommentar

Ved tildeling av av anna utstyr enn det som går fram av inndelinga av deltilboda, er det viktig å dokumentere valet basert på avvikskriteria over.

Det er den kliniske avdelinga som må følgje opp krav til dokumentasjon av grunnlag for tildeling av utstyrstyper dersom det kjem førespurnad frå ein av leverandørane i marknaden.


*) MARD-verdien er gjennomsnittet av den absolutte feilen mellom verdienvist på CGM og reelle referanseverdiar.

Det er følgjeleg ønskjeleg med låg MARD-verdi, då dette indikerar godt samsvar mellom målt CGM verdi og reell (“laboratorie-målt”) glukoseverdi.