Behandlingstiltak, faginnhald og varelister

Generelt om smittevern og hygiene

Vanleg utstyrsomfang innan ulike heimebehandlingstiltak:

Utstyrsområda som er dekka av ordninga :

Forbruksmateriell som er dekka av ordninga :

Via listene, ein kjem til via linkane over, kan ein nå fram til kvar enkelt artikkel i lista, og iverksette bestilling.

Varelistene er basert på dokumentasjon funnen i sjukehuset si EK-handbok.

Varelister er meint å vere ei hjelp til å kvalitetssikre arbeidet med oppsett av bestilling av artiklar t.d. ved heimsending av pasient frå sjukehuset – men og for oppfølging og etterbestilling av varer til pasient.